Tony enjoys his Pfiff and finger sandwiches at Trzesniewski

[Vienna Cafe - Vienna Walking Tour]