The Parthenon, Acropolis [Athens - Greece]

The Parthenon, Acropolis
[Athens - Greece]