Acropolis marble [Athens - Greece]

Acropolis marble
[Athens - Greece]