View from Lagazuoi

[Lagazuoi - Dolomites - Italy]