John Travolta was here!

[Lagazuoi - Dolomites - Italy]