Terracotta figures on Marsili Tower

[Borgo San Jacopo - Oltrarno - Florence - Italy]