Hermes Trismegistus

[Siena Duomo - Siena - Tuscany - Italy]