The well-preserved Aphrodisias Odeon

[Aphrodisias - Turkey]