Walking towards the Midas tomb

[Midas Tumulus - Gordion - Turkey]