Chekhov's House - Yalta

Tony sitting in Gorky's bench