Chekhov's House - Yalta

Clock showing Chekhov's family lunchtime