Chekhov's House - Yalta

Chekhov called this the 40-leg table