Christmas tree on Rothenburg Marktplatz

Giant Christmas tree on Rothenburg Marktplatz