The Tetrapylon is made up of four rows of Corinthian columns

[Aphrodisias - Turkey]