Decorated sarcophagus at Aphrodisias

[Aphrodisias - Turkey]