A lecture on Aphrodisias in front of the Tetrapylon

[Aphrodisias - Turkey]