Columns of the Temple of Aphrodite

[Aphrodisias - Turkey]