Nikolai, our lovely waiter at the Hilton Sofia

[Hilton Hotel Sofia - Bulgaria]