Me, checking out Louis Vuitton on Molo Umberto

[Portofino - Genoa - Liguria]