Contestants entrance to Stadium

[Aphrodisias - Turkey]