Decorated sarcophagi at Aphrodisias

[Aphrodisias - Turkey]