On a Carousel next to the Eiffel Tower

[Eiffel Tower - La Tour Eiffel - Paris]