Leipzig Christmas Nativity scene

Leipzig Christmas market on Marktplatz