The Parthenon - dedicated to Goddess Athena

[The Acropolis - Athens - Greece]