Via dei Magoni - the artisan street in Orvieto

[Orvieto - Terni - Umbria]