The view from this Antalya restaurant

[Gizli Bahçe Konaklari - Antalya - Turkey]