View of Pergamon from Asklepieion

[Asklepieion - Pergamum - Turkey]