Chekhov's House - Yalta

Chekhov's favourite poet was A. Pushkin