The Tetrapylon is a 2nd century gateway to the Temple of Aphrodite

[Aphrodisias - Turkey]